Thành viên tích cực
Avatar
Nguyễn Ngọc Vinh
Điểm số: 12